HRIC Biweekly https://www.hrichina.org/chs/taxonomy/term/950/all zh-hans 施明磊(程渊妻):恐怖的7月22日 https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/shi-ming-lei-cheng-yuan-qi-kong-bu-de-7yue-22ri <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2019-07-31T00:00:00-07:00">2019年07月31日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/shi-ming-lei-cheng-yuan-qi-kong-bu-de-7yue-22ri">施明磊(程渊妻):恐怖的7月22日</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/arbitrary-detention" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">任意羁押</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">我突然变成了涉嫌颠覆国家政权罪!我有自己的工作,我甚至都不关心政治,我下班回家就是带孩子。我相信我的先生程渊,他好怜悯,喜爱公义,追求社会公平正义,不该受到这样的对待。至于我,更是莫须有的罪名!</div> </div> </div> Wed, 22 Apr 2020 21:15:15 +0000 phb 26760 at https://www.hrichina.org 马亚莲:春华秋实 光射大地 https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/ma-ya-lian-chun-hua-qiu-shi-guang-she-da-di <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-02-11T00:00:00-08:00">2020年02月11日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/ma-ya-lian-chun-hua-qiu-shi-guang-she-da-di">马亚莲:春华秋实 光射大地</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-information" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公众知情权</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">陈秋实/被强制隔离了/但隔离的原因/决不是冠状肺炎/而是他/说惹权贵讨厌的话/看被权贵掩藏的脏/曝让权贵恐慌的事/守被权贵不屑的德/行被权贵践踏的法/施被权贵丢失的仁/清被权贵封堵的道</div> </div> </div> Tue, 11 Feb 2020 20:37:53 +0000 tw 26401 at https://www.hrichina.org 梁京:新冠状病毒对迷恋中央集权的警示(图) https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/liang-jing-xin-guan-zhuang-bing-du-dui-mi-lian-zhong-yang-ji-quan <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-30T00:00:00-08:00">2020年01月30日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/liang-jing-xin-guan-zhuang-bing-du-dui-mi-lian-zhong-yang-ji-quan">梁京:新冠状病毒对迷恋中央集权的警示(图)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/major-event-environment-food-safety-accident-etc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">重大事件(环境污染、食品安全、事故等)</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">这次疫情的爆发,与过度中央集权有非常直接的关系。习近平把中央集权推向极端所造成的不良政治和社会风气,给整个中国带来的巨大的风险是更严重的问题。这次武汉爆发的新冠状病毒疫情,或许能给这种顽固的思维方式带来有益警示。</div> </div> </div> Thu, 30 Jan 2020 19:57:48 +0000 phb 26345 at https://www.hrichina.org 许志永:四论封城是愚蠢决策 https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/xu-zhi-yong-si-lun-feng-cheng-shi-yu-chun-jue-ce <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-30T00:00:00-08:00">2020年01月30日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/xu-zhi-yong-si-lun-feng-cheng-shi-yu-chun-jue-ce">许志永:四论封城是愚蠢决策</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/major-event-environment-food-safety-accident-etc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">重大事件(环境污染、食品安全、事故等)</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">武汉疫情发展到今天,归根结底,是专制的恶果。是人民没有选票的恶果。用一尊思维管现代社会,用部落模式管现代都市,用管猪的方式管人,能不荒诞?放开武汉吧,人民不是猪。</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/xu-zhiyong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">许志永</a></div> </div> </div> Thu, 30 Jan 2020 17:40:20 +0000 phb 26344 at https://www.hrichina.org 艾晓明:还是拜个年吧,武汉有难,你要安好!(图) https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/ai-xiao-ming-huan-shi-bai-ge-nian-ba-wu-yi-you-nan-ni-yao-hao-tu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-29T00:00:00-08:00">2020年01月29日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/ai-xiao-ming-huan-shi-bai-ge-nian-ba-wu-yi-you-nan-ni-yao-hao-tu">艾晓明:还是拜个年吧,武汉有难,你要安好!(图)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/major-event-environment-food-safety-accident-etc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">重大事件(环境污染、食品安全、事故等)</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">那些握有权力的人有种好消息综合症,就是无论如何,不管真实与否,只听好消息,没有也要编一个。你要说那不是真的,他能跟你拼命。给各位每天努力发帖传播疫病知识和亲身经验的朋友们拜年,传播信息是一种权利,也是辛勤的劳作和奉献,但大家一起努力,就有真相浮现。</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/ai-xiaoming" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">艾晓明 </a></div> </div> </div> Wed, 29 Jan 2020 20:31:45 +0000 phb 26332 at https://www.hrichina.org 江棋生:只要还捂得住,疫情就不是命令 https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/jiang-qi-sheng-zhi-yao-huan-wu-de-zhu-yi-qing-jiu-bu-shi-ming-0 <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-29T00:00:00-08:00">2020年01月29日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/jiang-qi-sheng-zhi-yao-huan-wu-de-zhu-yi-qing-jiu-bu-shi-ming-0">江棋生:只要还捂得住,疫情就不是命令</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/major-event-environment-food-safety-accident-etc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">重大事件(环境污染、食品安全、事故等)</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">普世常识告诉我们,新闻自由是其它一切自由和安全的保障。但是,当下中国没有及格线以上的适度新闻自由。这51天里铁的事实清楚地表明,对于维稳至上、捂盖子第一的人来说,只要他们以为还能捂得住,疫情就不是命令。真相被捂住,还“整个不让说”。</div> </div> </div> Wed, 29 Jan 2020 18:45:43 +0000 phb 26331 at https://www.hrichina.org 解滨:国难当头,一尊你躲哪去了? https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/jie-bin-guo-nan-dang-tou-yi-zun-ni-duo-na-qu-liao <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-28T00:00:00-08:00">2020年01月28日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/jie-bin-guo-nan-dang-tou-yi-zun-ni-duo-na-qu-liao">解滨:国难当头,一尊你躲哪去了?</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/major-event-environment-food-safety-accident-etc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">重大事件(环境污染、食品安全、事故等)</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">敬爱的一尊同志,你曾抗200斤麦子走10里山路不换肩,你前几天在昆明还神采奕奕红光满面,团拜会上你还精神抖擞出口成章,这说明你身体健康毫无疾患。那么你为什么就不能屈尊前往武汉去体察一下疫区老百姓的苦难?你心里究竟有没有“人民”二字?</div> </div> </div> Tue, 28 Jan 2020 19:54:36 +0000 phb 26321 at https://www.hrichina.org 汪十句:帝国对抗瘟疫的最后一战(图) https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/wang-shi-ju-di-guo-dui-kang-wen-yi-de-zui-hou-yi-zhan-tu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-28T00:00:00-08:00">2020年01月28日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/wang-shi-ju-di-guo-dui-kang-wen-yi-de-zui-hou-yi-zhan-tu">汪十句:帝国对抗瘟疫的最后一战(图)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/probing-history" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">历史钩沉</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">当下疫情严峻,武汉封城,全国揪心,共克时艰为第一要务。而一百多年前,大清王朝在面对瘟疫的举措和表现,有很多令人动容和深思的细节。东北鼠疫被扑灭后,万国鼠疫研究会在沈阳成立。这是中国本土举办的第一次现代学术会议。伍连德当选为主席,为积贫积弱的帝国,赢得了最初也是最后的国际学术声誉。</div> </div> </div> Tue, 28 Jan 2020 19:03:34 +0000 phb 26320 at https://www.hrichina.org 安德烈:抗击武汉肺炎 习近平为什么让李克强当组长 https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/de-lie-kang-ji-wu-yi-fei-yan-xi-jin-ping-wei-shi-yao-rang-li-ke <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-27T00:00:00-08:00">2020年01月27日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/de-lie-kang-ji-wu-yi-fei-yan-xi-jin-ping-wei-shi-yao-rang-li-ke">安德烈:抗击武汉肺炎 习近平为什么让李克强当组长</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/major-event-environment-food-safety-accident-etc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">重大事件(环境污染、食品安全、事故等)</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">武汉肺炎传染全国,传到境外,全世界都在看,情形越来越严重。李克强就是在这种情况下领了“军令状”的,大概是“只能赢不能输”的意思,有个闪失,习核心会找他们一个个算账的,而作为掌握了所有权力的领导人,尽管耽误了良机,致使疫情严重泛滥,仍然高高在上,不会承负任何责任。</div> </div> </div> Tue, 28 Jan 2020 00:10:15 +0000 phb 26319 at https://www.hrichina.org 汪晶晶:为武汉哭泣 https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/wang-jing-jing-wei-wu-yi-ku-qi <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-27T00:00:00-08:00">2020年01月27日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/wang-jing-jing-wei-wu-yi-ku-qi">汪晶晶:为武汉哭泣</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/major-event-environment-food-safety-accident-etc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">重大事件(环境污染、食品安全、事故等)</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">昨晚睡前,我已经知道武汉封城了!我能为你做点什么,我遥远的家乡故土?我只能为你哭泣!比疫情更可怕的中国国情,那就是,对疾病的诊断,首先不是一个涉及生命的科学问题,而是一个涉及权力的维稳问题。</div> </div> </div> Mon, 27 Jan 2020 19:17:22 +0000 phb 26310 at https://www.hrichina.org 野渡:开始封口,最后必然封城(图) https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/ye-du-kai-shi-feng-kou-zui-hou-bi-ran-feng-cheng-tu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-23T00:00:00-08:00">2020年01月23日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/ye-du-kai-shi-feng-kou-zui-hou-bi-ran-feng-cheng-tu">野渡:开始封口,最后必然封城(图)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/major-event-environment-food-safety-accident-etc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">重大事件(环境污染、食品安全、事故等)</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">其实,我们知道真正原因是什么,他们也知道真正原因是什么,他们知道我们知道真正原因是什么,我们也知道他们知道我们知道真正原因是什么。我们知道,他们也知道,当一个城市开始封口,最后必然封城。一城如此,一国如此。</div> </div> </div> Thu, 23 Jan 2020 19:39:13 +0000 phb 26306 at https://www.hrichina.org 李劼:香港问题源自邓小平一手布局(图) https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/li-jie-xiang-gang-wen-ti-yuan-zi-deng-xiao-ping-yi-shou-bu-ju-tu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-23T00:00:00-08:00">2020年01月23日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/li-jie-xiang-gang-wen-ti-yuan-zi-deng-xiao-ping-yi-shou-bu-ju-tu">李劼:香港问题源自邓小平一手布局(图)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/one-country-two-systems" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">一国两制</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">在香港的冲突越来越剧烈的当口,有必要澄清的一个关键点,或者说这场冲突的根本原因所在,与其说在于冲突双方,不如说在于邓小平,就在于邓小平在香港回归之前定下的治港佈局:作为幌子的一国两制和作为铁腕高压的进驻军队。</div> </div> </div> Thu, 23 Jan 2020 18:03:14 +0000 phb 26305 at https://www.hrichina.org 梁京:中国爆发“新非典”的警世意义(图) https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/liang-jing-zhong-guo-bao-fa-xin-fei-dian-de-jing-shi-yi-yi-tu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-22T00:00:00-08:00">2020年01月22日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/liang-jing-zhong-guo-bao-fa-xin-fei-dian-de-jing-shi-yi-yi-tu">梁京:中国爆发“新非典”的警世意义(图)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/major-event-environment-food-safety-accident-etc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">重大事件(环境污染、食品安全、事故等)</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">这次“新非典”爆发的警世意义就在于,中共当局的严重误判,而这种系统性误判背后的原因,就是中国“王朝末世”报喜不报忧的官场文化。它告诉世界,中国的内部危机具有非常大的失控危险,因为在许多国家尚起着防止和阻止危机爆发和扩展的社会和政治机制,在中国已遭到系统性的摧毁。</div> </div> </div> Wed, 22 Jan 2020 22:36:08 +0000 phb 26296 at https://www.hrichina.org 孙乃修:林昭对人类普遍价值的坚信——纪念林昭诞辰八十七周年 https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/sun-nai-xiu-lin-zhao-dui-ren-lei-pu-bian-jie-zhi-de-jian-xin-ji <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-22T00:00:00-08:00">2020年01月22日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/sun-nai-xiu-lin-zhao-dui-ren-lei-pu-bian-jie-zhi-de-jian-xin-ji">孙乃修:林昭对人类普遍价值的坚信——纪念林昭诞辰八十七周年</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/personal-stories" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人物</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">《囚室哀思》写于一九六三年。这篇散文深情地表达了她对以美国民主和美国政治家为代表的自由这种人类共同价值和世界文明方向的强烈共鸣和高度认同。对人类普遍价值的坚定信念,对个人生命价值的坚定守卫,是她毫不犹豫以热血和生命为之奉献的崇高精神事业。</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/lin-zhao" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">林昭</a></div> </div> </div> Wed, 22 Jan 2020 20:58:43 +0000 phb 26295 at https://www.hrichina.org Man Tank:疫情失控,但人民可控(图) https://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/man-tankyi-qing-shi-kong-dan-ren-min-ke-kong-tu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-21T00:00:00-08:00">2020年01月21日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/man-tankyi-qing-shi-kong-dan-ren-min-ke-kong-tu">Man Tank:疫情失控,但人民可控(图)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-biweekly" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权双周刊</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/major-event-environment-food-safety-accident-etc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">重大事件(环境污染、食品安全、事故等)</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">17年来变本加厉并不是不长记性,而是所谓的“记性”本来就是天下寒蝉,声出一孔。要明白一个国家只需要一个大脑,一张嘴。所以疫情失控不要紧,人民可控就行。一百多年前,也是武汉人民,虽然前天还按照规定观摩革命党的死刑,隔天就在武昌放了烟花。</div> </div> </div> Tue, 21 Jan 2020 23:59:41 +0000 phb 26289 at https://www.hrichina.org 错误 | Human Rights in China 中国人权 | HRIC

错误

网站遇到了不可预知的错误。请稍后再试。