Skip to content Skip to navigation

Opinion and Editorial (观点和社论)

”I will not look back”: Hong Kong’s “Iron Lady” Emily Lau vows to remain active in civil society as she departs from Legco
香港“鐵娘子"劉慧卿卸任議員無憾 承諾將繼續服務社會
South China Morning Post, July 18, 2016
EN: http://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/1991339/i-will-not-look-back-hong-kongs-iron-lady-emily-lau-vowsCH: http://www.nanzao.com/tc/hk-macau-tw/15601539fa58faf/xiang-gang-tie-niang-zi-liu-hui-qing-xie-ren-yi-yuan-wu-han-cheng-nuo-jiang-ji-xu-fu-wu-she-hui

Outgoing Hong Kong lawmaker Albert Ho a tireless fighter for the oppressed who sticks to his core values
何俊仁堅守原則 為內地人權狀況奮鬥
South China Morning Post, July 18, 2016
EN: http://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/1991337/outgoing-hong-kong-lawmaker-albert-ho-tireless-fighterCH: http://www.nanzao.com/tc/hk-macau-tw/15602a02bd4e506/he-jun-ren-jian-shou-yuan-ze-wei-nei-di-ren-quan-zhuang-kuang-fen-dou

2016年07月20日